Så skapar du ett starkt team

Den gamla akronymen TEAM - Together Everyone Achieves More – kastas ofta omkring som en floskel. I synnerhet i dagens värld när alla ska organisera sig i teams och task forces till höger och vänster. Men för oss på Karlssons Textbyrå innebär lagarbetet i många fall att 1+1=3.

Att samarbeta i grupp är något som vi människor gjort i hundratusentals år. Otaliga hyllkilometer med böcker har publicerats om lagarbetet, och lyfts på så gott som alla arbetsplatser titt som tätt. Men hur får man egentligen en grupp personer att fungera tillsammans, som ett väldrillat team?

Här följer fyra principer när du vill bygga eller utveckla ett riktigt starkt team:

1. Gemensam målsättning

En viktig byggsten för att skapa ett team är att ta fram en gemensam målsättning. Vad är det teamet ska uppnå genom att arbeta tillsammans, som inte hade kunnat uppnås om individerna i gruppen hade arbetat var för sig? I sportvärlden är detta en enkel fråga att besvara: ”Att vinna matcher eller tävlingar”. Men i företagsvärlden kan det vara svårare att definiera, i synnerhet om det är en grupp som förväntas arbeta tillsammans över lång tid.

I ett projekt kan delmålen vara fullt tillräckliga, men i ett arbetslag som samarbetar under flera års tid kan den övergripande målsättningen behöva uppdateras, allt eftersom förväntningarna förändras. Varje teammedlem måste kunna svara på vad teamet ska åstadkomma. Svaren ska dessutom stämma överens, annars är det i realiteten olika team som jobbar mot olika mål. 

2. Tydlig rollfördelning

I ett team kan inte alla göra allt, för då skulle inte teamet behövas. Det är därför viktigt att klargöra vem som har vilken roll. Det innebär inte nödvändigtvis en hierarkisk fördelning, vilket ofta förknippas med rollfördelning, utan snarare en plan på vem som ska göra vad och när. Dessutom kan olika expertkunskaper behövas vid olika tillfällen i arbetsprocessen. För att skapa ett starkt team gäller det att fördela arbetsuppgifterna till den eller de som är bäst lämpade att genomföra dem.

Att någon har mindre att göra en period behöver inte betyda att lösningen är att kasta en massa blandade uppgifter på den personen. Detta riskerar snarare att binda upp resurser i onödan och leder ofta till ett sämre resultat. Fundera därför redan i förväg på vilka huvuduppgifter och sekundäruppgifter olika personer ska ha, så att det finns en logik i vilka uppgifter som utförs av vem.

illustration som visar ordet team

3. Psykologisk trygghet

Att skapa en miljö där människor känner sig trygga och kan vara sig själva är en av de viktigaste faktorerna för att bygga ett effektivt team. Men det är även en av de svåraste då det krävs en kultur där människors olikheter ses som styrkor och inte avvikelser som bryter mot normen eller ”sättet vi jobbar på här”. En kultur som fostrar psykologisk trygghet skapas genom att:

a) Understryka vikten av allas bidrag. Studier visar att endast 50% av medarbetare vågar uttrycka sina idéer. Du behöver därför göra det tydligt att alla idéer är värdefulla och uppskattas.

b) Be om ärlig feedback och återkoppling. Se till att uppmuntra alla i teamet att kontinuerligt komma med såväl positiv som negativ feedback. Varje feedback ska uppskattas och ses som en möjlighet att utvecklas. På så sätt kommer kommunikationen att öka och teamet fungera bättre och bättre.

c) Dela med dig av egna misstag. Ingen kommer våga berätta sina misstag om de tror att alla andra är felfria. Som ledare för ett team måste du därför vara öppen med de misstag du gör eller gjort. Av misstagen går det att dra viktiga lärdomar och successivt bli ett starkare team.

4. Olikheter utvecklar

Att skapa ett team som kontinuerligt hittar nya och bättre sätt att utföra sitt arbete på kräver inspirerande inspel som omvandlas till kreativa lösningar. Det innebär att teamet måste bestå av personer med olika förutsättningar. Dels för att själva kunna föra in nya perspektiv, men även för att personer med olika bakgrunder har olika sätt att se på samma situation. Det betyder att med fler olikheter i ditt team så kommer fler möjligheter att upptäckas och resultera i ni utvecklas snabbare. Har du dessutom skapat en psykologiskt trygg miljö kan du lita på att inga idéer kommer att överges innan de utforskats och testats. 

Med de här fyra principerna i bagaget har du potential att skapa riktigt effektiva och snabbfotade team, som kommer kunna prestera enastående resultat under lång tid framöver. 

Ett starkt och effektivt team överträffar förväntningar

För oss på Karlssons är lagarbetet grunden till hela vårt arbetssätt och en viktig ingrediens till våra kvalitativa texter. Vi utnyttjar alltid våra individuella styrkor i alla projekt oavsett om vi ska producera en text från ett tomt blad, korrekturläsa komplexa avtal, SEO-anpassa hemsidor eller översätta nyhetsbrev. Som team ser vi till att överträffa våra kunders förväntningar.

Kom ihåg att ett team måste även ha roligt tillsammans. Att bara umgås för att arbeta kommer slutligen leda till minskad prestation över tid. Så de som menar att fikapauserna är slöseri med arbetstid har inte förstått vad som gör ett team riktigt effektivt. Dessutom är det under dessa stunder som nya inspel oftast dyker upp, som kan leda till verksamhetens nästa succé.

Det finns helt enkelt en anledning till att riktigt innovativa företag har skapat lekfulla och kreativa miljöer, då det lönar sig i längden. Så våga släpp garden, skratta tillsammans och omfamna era olikheter. Ett gott skratt sägs ju dessutom förlänga livet.

Du kanske också gillar:

Nyfiken på vad vi kan göra för ditt företag?

Kontakta oss →